گردش در سایت


فهرست تغییرات نرم افزار کنتورخوانی گاز برای دستگاه Symbol PDT 3100


ویرایش ۱.۱.۲ - تاریخ عرضه: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۴

* رفع اشکال مشاهده شده در ویرایش ۱.۱.۱

* قابل استفاده با نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا ویرایش ۱.۰.۲.۶، ۱.۰.۲.۷ و ۱.۰.۲.۸