گردش در سایت


قابلیتهای نرم افزار کنتورخوانی گاز برای دستگاه Symbol PDT 3100


آخرین ویرایش: ۱.۱.۲

* امکان تبادل اطلاعات با نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا ویرایش ۱.۰.۲.۶، ۱.۰.۲.۷ و ۱.۰.۲.۸ به صورت خودکار

* محیط کاملا فارسی با نمایش اعداد فارسی و استفاده از کمترین تعداد ممکن از کلیدهای دستگاه

* قابلیت کنتورخوانی به ترتیب خط سیر یا با استفاده از برچسب بارکددار

* قابلیت جستجوی سریع بر اساس سریال کنتور یا شماره اشتراک یا کد آدرس مشترک

* امکان ثبت شناسه کنتورخوان و درخواست کلمه عبور از او و ثبت تمامی کارکردهای او (اختیاری و قابل انتخاب از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا)

* امکان کنترل دسترسی کنتورخوان به نحوی که (در صورت تشخیص شرکت استفاده کننده) نتواند با روشهای ترتیب خط سیر و جستجوی شماره اشتراک اقدام به درج رقم نماید (اختیاری و قابل انتخاب از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا)

* نمایش اطلاعات مشترک گاز شامل شماره اشتراک، نام و نام خانوادگی، کد آدرس، سریال کنتور، نشانی، تاریخ قرائت قبلی و رقم قبلی

* قابلیت درج کارکرد کنتور گاز مشترک بدون محدودیت (حداکثر تعداد رقمهای کنتور گاز ده رقم است) و نمایش مصرف بر اساس رقم ورودی، بدون لزوم ورود صفرهای اضافی رقم کارکرد

* قابلیت گزارش ۲۵ نوع خطا و گزارش در مورد مشترکین

* ثبت تاریخ (شمسی) و ساعت قرائت و شناسه کنتورخوان به نحوی که امکان مشاهده مسیر حرکت و نحوه کارکرد او از طریق نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی فراهم گردد

* ارائه آمار کل، نخوانده ها، آمار روزانه کارکرد کنتورخوان، تاریخ فایل تغذیه شده به سیستم و تاریخ دستگاه به کنتورخوان

* نمایش تاریخ روز و وضعیت باتری دستگاه در صفحه اول

* امکان حرکت به جلو یا عقب در کنتورخوانی به روش ترتیب خط سیر

* پس از درج رقم به ترتیب خط سیر، به طور خودکار اطلاعات مشترک بعدی نشان داده می‌شود

* امکان حرکت بین قطعات تغذیه شده به دستگاه

* تنظیمات دارای رمز ورود برای کاربران سیستم

* امکان تنظیم زمان خاموشی صفحه دستگاه (به نحوی که پس از زمان تعیین شده اگر با دستگاه کار نشد صفحه نمایش دستگاه برای حفظ باتری خاموش شود)

* امکان مشاهده و تغییر تاریخ (به صورت شمسی) و ساعت دستگاه از طریق محیط برنامه

* امکان مشاهده میزان فضای آزاد دستگاه از طریق محیط نرم‌افزار

* ارائه اخطارهای لازم و جلوگیری از ادامه کار کنتورخوان در صورت بروز مشکل کمبود فضا

* امکان حذف خوانده‌ها و خطاها بدون تخلیه آنها از طریق منوی دارای رمز ورود