گردش در سایت


فهرست تغییرات نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا


ویرایش ۱.۰.۲.۹ - تاریخ عرضه: ۲ مرداد ماه ۱۳۸۵

* امکان درج دستی و همچنین ویرایش خطاهای مربوط به مشترکین با جستجوی مستقیم بر اساس شماره اشتراک یا کد آدرس اضافه شد (برگه خطاها).

* از طریق پنجره مشخصات مشترک می‌توان علاوه بر درج یا ویرایش رقم کنتور، خطاهای گزارش شده برای مشترک را نیز ویرایش نمود (جستجو بر اساس شماره اشتراک، کد آدرس، نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره سریال کنتور مشترک) (برگه لیست سفید).

* امکان حذف دسته جمعی خطاهایی که با درج رقم دیگر موردی برای اعلامشان وجود ندارد (مثل عدم حضور مشترک و ...) از طریق برگه خطاها و با انتخاب کد خطا فراهم شد.

* امکان درج مصرف صفر به صورت دسته جمعی جهت مشترکینی که خطای خاصی برای آنها گزارش شده فراهم شد (برگه خطاها).

* گزارش مراجعه نشده‌ها (مشترکینی که نه رقمی برای آنها درج شده و نه خطایی برای آنها گزارش شده) به فهرست گزارشات نرم‌افزار اضافه شد (برگه گزارشات).

ویرایش ۱.۰.۲.۸ - تاریخ عرضه: ۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۴

* امکان انتخاب دستگاه Symbol MC3000 در پنجره‌های ارسال ترتیبی، ارسال فهرست ارسال و دریافت خوانده‌ها و خطاها در اختیار کاربر قرار گرفته است نرم‌افزار بدون هیچ گونه مشکلی با دستگاه Symbol MC3000 ارسال و دریافت اطلاعات دارد و علاوه بر اطلاعات مشترکین، تنظیمات مربوط به کلمات عبور کنتورخوانها و دسترسی آنها را نیز به دستگاه می‌فرستد و پس از تخلیه صحیح اطلاعات از دستگاه، دستگاه را از این امر مطلع می‌کند

* تمام پنجره‌های گفتگو در حالتی که نرم‌افزار تمام صفحه اجرا نمی‌شود در وسط پنجره اصلی باز می‌شوند

* قابل استفاده با برنامه کنتورخوانی گاز کارا برای دستگاه Symbol PDT 3100 ویرایش ۱.۱.۰، ۱.۱.۱ و ۱.۱.۲

* قابل استفاده با برنامه کنتورخوانی گاز کارا برای دستگاه Symbol MC3000 ویرایش ۱.۰.۰