گردش در سایت


آشنایی با نرم افزار

مقدمه

ویرایش نرم‌افزار و کاربرد آن

پیش نیازهای نرم افزاری


راهنمای نصب

نصب نرم افزار

فعال سازی نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

مدیریت شهرها و فرکانسها


محیط نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

نمای کلیمدیریت فرایند کنتورخوانی

معرفی کنتورخوانها

فعالسازی کد کنتورخوان

تعیین اختیارات کنتورخوان و کنتورخوانی بدون بارکد

تغییر ساعت و تاریخ دستگاه

تعیین زمان خاموشی دستگاه

مشاهده فضای آزاد دستگاه


کار با لیست سفید و ارسال آن به دستگاه

تعریف لیست سفید

انتخاب شهر/فرکانس فعال

بارگذاری لیست سفید

انتخاب ستونهای قابل مشاهده

جستجو با استفاده از مشخصات مشترکین

تغذیه دستگاه با فهرست انتخابی از مشترکین

انتقال یک فهرست پشت سر هم از مشترکین به دستگاه

آماده سازی دستگاه برای تغذیه اطلاعات

ارسال فهرست انتخابی به دستگاه

حذف خوانده ها و خطاها از روی دستگاه

انتخاب یک فهرست غیر ترتیبی برای انتقال دستگاه

انتخاب یک یا چند قطعه برای ارسال به دستگاه

گزارش قرائت نشده های بالای سه دوره


دریافت اطلاعات از دستگاه

آماده سازی دستگاه برای تخلیه اطلاعات

دریافت خوانده ها و خطاها


کار روی خوانده ها

ورودی دستی

تغییر تاریخ قرائت

ورودی دستی با استفاده از مشخصات مشترکین


کار با خطاها

انتخاب فهرست دلخواه از خطاها

چاپ گزارش خطاها

تولید فایل سفارش برچسب


گزارشات نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

گزارشهای نرم افزار

گزارش مصارف

گزارش قرائت نشده ها

گزارش نوع مصرف

گزارش ظرفیت کنتور

گزارش لیست سفید به ترتیب شماره اشتراک

گزارش مسیر حرکت کنتورخوان

گزارش وضعیت فعلی


اتمام دوره و تولید فایل کنتورخوانی

یکسان سازی تاریخ قرائت برای تمام مشترکین

درج مصرف صفر برای باقیمانده مشترکین

تنظیمات مربوط به دسته بندی مشترکین در فایل کنتورخوانی

مشاهده پیش نمایش فایل کنتورخوانی

تولید فایل کنتورخوانی


سایر گزینه های نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

تنظیمات نرم افزار

بازخوانی خوانده ها از فایل کنتورخوانی

استفاده از نرم افزار مدیریت کنتورخوانی در کنار سیستم قدیمی


پشتیبان گیری و بازگشت پشتیبان

چرا لازم است پشتیبان بگیریم؟

برنامه معين پشتيبان نرم افزار مديريت کنتورخوانی

تهیه پشتیبان

بازگشت پشتیبان


حذف نرم افزار مدیریت کنتورخوانی

حذف نرم افزار

چه چیزهایی با حذف نرم افزار از روی سیستم پاک نمی شوند؟