گردش در سایت


راهکارهای مبتنی بر وب

فن آوران داده افزار کارا در تلاش است با استفاده از راهکارهای مبتنی بر وب و با تکیه بر عدم تکیه این راهکارها بر نوع سکوی اجرایی ارائه گر محصولاتی باشد که پیشنیازهای اجرایی آنها تنها خطوط ارتباطی و کامپیوترهای مجهز به مرورگر مدرن (و نه سیستم عامل یا نرم افزار خاص) باشد.

در این راستا ما به دنبال آن هستیم تا سفارشهای جدیدمان را در صورت تمایل مشتریان با استفاده از راهکارهای مبتنی بر وب طراحی و پیاده سازی کنیم. همچنین به زودی شاهد آن خواهید بود که پشتیبانی از تبادل اطلاعات با استفاده از راهکارهای مبتنی بر وب را به قابلیهای محصولات آماده عرضه خود اضافه می کنیم.

پروژه های مد نظر ما در این عرصه، علاوه بر جایگاههای اینترنتی و پایگاههای اطلاع رسانی، در بردارنده انواع اینترانتهای سازمانها و شرکتها و خاصه کاربردهای نیازمند ذخیره و گردش اطلاعات در شبکه های داخلی یا مبتنی بر اینترنت است.

نظر به نوپایی شرکت، فعلا قابلیتهای فن آوران داده افزار کارا در این زمینه را تنها می توانید در جایگاه اینترنتی شرکت و برخی تجربیات شخصی کارشناسان آن در نمونه هایی مانند پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی مشاهده کنید. هر چند امید است به زودی با توجه به تمایل فن آوران داده افزار کارا به کار در این زمینه شاهد ارائه محصولات شاخص تری از کارا در چارچوب راهکارهای مبتنی بر وب باشید.