گردش در سایت


امروز در شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی جلسه ای با آقای مهندس صالحی در واحد مدیریت برنامه ریزی آن شرکت داشتیم. در این جلسه علاوه بر ما آقای مهندس جعفری مدیر یکی از قطبهای صنعتی نیز حضور داشتند.

نکته جالبی که در این جلسه متوجه آن شدیم این بود که چون این شرکت به نوعی فراهم کننده امکاناتی مثل گاز و آب برای واحدهای صنعتی تحت نظر خود می باشد فرایند کنتورخوانی این واحدها را نیز خود انجام می دهد و لذا در حجمی کوچک تر به طور مستقل از شرکتهای آب، برق و گاز با سیستم کنتورخوانی سر و کار دارد.

به هر حال این گونه شرکتها نیز به لحاظ آن که فقط با واحدهای صنعتی سر و کار دارند در زمینه کنتورخوانی مشکلاتی منحصر به حوزه خودشان نیز دارند که می تواند در فرصت مناسب توسط شرکتهای فعال در زمینه سخت افزار، نرم افزار و یا سیستمهای کنتورخوانی مورد بررسی قرار گیرد.