گردش در سایت


فرایند کنتورخوانی که توسط شرکتهای آب، برق و گاز در مناطق جغرافیایی تحت پوشش صورت می گیرد از لحاظ ساختار و نوع عملکرد فرایندی ساده است. در این فرایند کنتورخوان به محل مشترک مراجعه می کند و رقم کنتور او را درج نموده نهایتا آن را به شرکت مورد نظر گزارش می کند. فرایندی که در محدوده های کوچک می تواند به صورت دستی انجام شود. عواملی مانند محدوده جغرافیایی نسبتا وسیع، تعداد مشترکین بالا و نیاز به درج مقادیر در سیستمهای مکانیزه بر پیچیدگی این فرایند می افزاید و مسائل زیر را پیش روی شرکتهای نیازمند این فرایند قرار می دهد:

الف- نحوه مراجعه به محل مشترکین چگونه باشد؟ آیا لازم است کنتورخوانی به ترتیب خاصی صورت گیرد؟ چگونه مطمئن باشیم که مراجعات تکراری صورت نخواهد گرفت؟ چگونه از اعتبار رقم گزارش شده توسط کنتورخوان اطمینان حاصل کنیم؟

ب- با مشترکینی که به هر دلیل – عدم حضور مشترک، خرابی کنتور و … – امکان قرائت رقم کنتور آنها در هنگام مراجعه کنتورخوان وجود ندارد چگونه برخورد شود؟ چگونه راهکارهای لازم برای مراجعه مجدد کنتورخوان در زمان دیگر فراهم شود؟ چگونه مشترکین مراجعه نشده را اولویت بندی کنیم تا آن مشترکینی که زمان طولانی تری به آنها مراجعه نشده در اولویت فعالیت کنتورخوانی قرار گیرند؟

ج- چگونه از اطلاعات موجود در سیستمهای مکانیزه مرکزی شرکتهای آب، برق و گاز در جهت انجام بهینه فرایند کنتورخوانی استفاده کنیم؟ به عبارت دیگر زمانی که امکان دستیابی به برخی شناسه های کلیدی مشترک برای درج رقم کنتور او نیست چگونه از سایر شناسه های او استفاده کنیم؟

د- چگونه برنامه ریزی کنیم تا مشترکین جدید در کمترین زمان ممکن وارد سیکل کنتورخوانی شوند؟

ه- با مشترکینی که نهایتا امکان قرائت کنتور آنها وجود نداشته چه کنیم؟ ممکن است به لحاظ بدهکار بودن مشترک لازم باشد برای او قبض صادر شود از طرف دیگر باید مطمئن شویم برای مشترکین غیرفعال (آنهایی که به درخواست خودشان موقتا از خدمات استفاده نمی کنند) قبضهای حاوی آبونمان صادر نشود.

و …

با مرور مسائل ذکر شده می توان به این نتیجه رسید که گام اول در حل مسائل ذکر شده استفاده از یک سخت افزار مناسب جمع آوری اطلاعات – یک دستگاه کنتورخوانی – است. این دستگاه راه حلهای مناسب و سریع جهت هر یک از مسائل طرح شده ارائه خواهد نمود و آمار خطاهای احتمالی را به حداقل خواهد رساند.

اما این که این سخت افزار باید چه ویژگیهایی داشته باشد مسأله ایست که در آینده به آن خواهیم پرداخت.