گردش در سایت


ویرایش ۱.۰.۱ نرم‌افزار کنتورخوانی گاز دستگاه Symbol MC۳۰۰۰ فن‌آوران داده‌افزار کارا که دربردارنده‌ی رفع اشکال عدم درج صحیح شناسه‌ی کنتورخوان به واسطه‌ی عدم ورود شناسه مطابق با فرمت ارائه شده بود ارائه گردید. از این پس کاربران این نرم‌افزار برای ورود شناسه لازم نیست از فرمت خاصی استفاده نمایند. این نرم‌افزار با ویرایش ۱.۰.۲.۸ نرم‌افزار طرف PC سازگار است. برای آشنایی بیشتر با این نرم‌افزار به اینجا مراجعه کنید.

ویرایش جدید نرم افزار کنتورخوانی گاز