گردش در سایت


۱۷ تیر ماه ۸۵

نرم افزار مدیریت سایت پایگاه اطلاع رسانی شرکت گاز استان مرکزی که پیشتر ویژگیهای آن را شرح داده بودیم با اعمال نظرات نهایی سفارش دهنده به طور کامل تحویل مشتری شد.

از جمله امکانات جدید سفارش شده توسط مشتری، امکان تعیین دسترسی کاربران به تک تک صفحات قابل ویرایش از طریق مدیر صفحات بود (جدا از امکان دسترسی کاربر به امکانات مختلف مدیر سایت که قبلاً طراحی و تحویل شده بود) که به سیستم نهایی اضافه گردید.

تعیین دسترسی کاربر در مدیر کاربران
تعیین دسترسی کاربر در مدیر کاربران