گردش در سایت


ویرایش ۱.۰.۲.۹ نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن‌آوران داده‌افزار کارا در اختیار کاربران آن قرار گرفت. تغییرات انجام شده شامل امکانات اعمال تغییر دستی (بدون کمک دستگاه جمع‌آوری اطلاعات) در خطاهای گزارش شده برای مشترکین شامل درج و حذف این خطاها و همچنین درج مصرف صفر به صورت دسته جمعی برای مشترکینی که خطای خاصی برای آنها گزارش شده می‌باشد. علاوه بر آن گزارش مراجعه نشده‌ها نیز به گزارشات این نرم‌افزار اضافه شد. این گزارش شکل کاملتر گزارش قرائت نشده‌ها است که در آن فهرست مشترکینی که نه رقمی برای آنها در سیستم وجود دارد و نه گزارش خطایی برای آنها ثبت شده به تفکیک قطعات در اختیار کاربران نرم‌افزار قرار می‌گیرد.

تصاویر زیر بخشی از امکانات جدید سیستم را نشان می‌دهند:

نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹
نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹
نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹
نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹
نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹
نرم افزار مدیریت کنتورخوانی گاز فن آوران داده افزار کارا ویرایش ۱.۰.۲.۹